سال انتشار: 1378
قانون اساسي كره

سال انتشار: 1378
تعداد صفحه: 3000
قیمت روی جلد: 2800
شماره پرونده: 201-1-0-0-2
شماره کتابخانه: 10930-78م
آدرس کتاب: Korea MARJA-ASASI-ASASI.D-ASASI.D-KOREH
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir