سال انتشار: 1378
قانون اساسي مراكش

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1378
تعداد صفحه: 2000
قیمت روی جلد: 2200
شماره پرونده: 201-1-0-1-2
آدرس کتاب: Marakesh
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir