سال انتشار: 1378
مجموعه آيين دادرسي كيفري

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1378
شماره پرونده: 602-1-1-1-2
آدرس کتاب: ADK1-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir