سال انتشار: 1383
مجموعه آيين دادرسي مدني

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 6
سال انتشار: 1383
تعداد صفحه: 3000
قیمت روی جلد: 24000
شماره پرونده: 5-6-1-1-702
شماره کتابخانه: م83-8267
آدرس کتاب: ADM1-6 LIBRARY-MADANI-DAD83
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir