سال انتشار: 1386
مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي

دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1386
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 182
قیمت روی جلد: 20000
شماره پرونده: 211-1-0-3-2
شماره کتابخانه: 1154536
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir