سال انتشار: 1374
مجموعه قانون بودجه سال 1374 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1374
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir