سال انتشار: 1385
مجموعه قانون بودجه سال 1385 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 417
قیمت روی جلد: 30000
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
آدرس کتاب: LIBRARY-BODJ85
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir