سال انتشار: 1371
مجموعه قانون مجازات اسلامي (حدود, قصاص, ديه)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1371
شماره پرونده: -1-0-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir