سال انتشار: 1363
مجموعه قوانين مربوط به تأسيس وزارتخانه‌ها

سال انتشار: 1363
شماره پرونده: -1-0-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir