سال انتشار: 1383
مجموعه قوانين و مقررات اوقاف

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 181
قیمت روی جلد: 11000
شماره پرونده: 709-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 814-83م
آدرس کتاب: OGHAF2 LIBRARY-OGHAF2
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir