سال انتشار: 1359
مجموعه قوانين و مقررات مطبوعات و ارتباطات جمعي

سال انتشار: 1359
شماره پرونده: -1-0-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir