سال انتشار: 1366
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1361

شماره جلد: 5
سال انتشار: 1366
شماره پرونده: -1-5-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir