سال انتشار: 1376
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1375

شماره جلد: 35
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1376
شماره پرونده: -1-35-1-2
آدرس کتاب: 1375-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir