سال انتشار: 1376
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1376

شماره جلد: 37
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1376
شماره پرونده: -1-37-1-2
آدرس کتاب: 1376-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir