سال انتشار: 1381
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1379

شماره جلد: 44
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1381
شماره پرونده: -1-44-1-2
آدرس کتاب: 1379-2
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir