سال انتشار: 1369
مجموعه نظريات شوراي نگهبان از سال 1364 تا 1368

شماره جلد: 2
سال انتشار: 1369
شماره پرونده: -1-2-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir