سال انتشار: 1361
مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور خارجه

سال انتشار: 1361
شماره پرونده: -1-0-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir