سال انتشار: 1379
مجموعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1379
شماره پرونده: -1-0-1-2
آدرس کتاب: DADGOSTAR LIBRARY-DADGOSTA
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir