سال انتشار: 1361
مجموعه وظايف و اختيارات وزير صنايع

سال انتشار: 1361
شماره پرونده: 404-1-0-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir