سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 176
قیمت روی جلد: 6500
شماره پرونده: 104/18-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 5334-80م
آدرس کتاب: KESHVAR LIBRARY-KESHVAR
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir