سال انتشار: 1361
مجموعه وظايف و اختيارات وزير نفت

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1361
شماره پرونده: -1-0-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir