مجموعه قانون صدور چك « نوع دوم ـ چاپ اول ـ جيبي »

دوره چاپ: 1
شماره پرونده: 1505-2-0-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir