سال انتشار: 1390
قانون مديريت خدمات كشوري (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 80
قیمت روی جلد: 7000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 1504-2-0-1-2
شابک: 9789645849397
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir