سال انتشار: 1392
مجموعه آيين‌دادرسي مدني - جلد دوم (چاپ سوم)

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 640
قیمت روی جلد: 230000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 702-1-2-3-2
شابک: 9786006747361
شماره کتابخانه: 2527311
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir