سال انتشار: 1391
مجموعه قوانين و مقررات مطبوعات و خبرگزاري ها

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 4
تعداد صفحه: 114
قیمت روی جلد: 12000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 505-2-0-1-2
شابک: 9789645849861
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir