سال انتشار: 1392
قانون اساسي قطر «چاپ اول- 1391»

شماره جلد: 9
دوره چاپ: 9
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 40
قیمت روی جلد: 20000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 1900-1-9-1-2
شابک: 9786006747385
شماره کتابخانه: 3062686
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir