از سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت

از سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت مصوب 29/9/1391 مقام معظم رهبري 9- ايجاد خوشه‌هاي صنعتي، از طريق: تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم‌افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir