قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران

ـ به موجب مورخ 24/2/1384 شوراي‌عالي اداري، وظايف مربوط به سياستگذاري و تنظيم مقررات مربوط به حمايت‌هاي لازم از صنايع كوچك از سازمان صنايع كوچك ايران منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وظايف و فعاليت‌هاي اجرايي ـ حمايتي سازمان صنايع كوچك ايران به شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران منتقل شده و عنوان اين شركت به «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران»، كه به صورت شركت دولتي اداره مي‌شود، تغيير يافته است. متعاقباً «اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» در تاريخ 26/4/1384 در هيأت وزيران تصويب و بند (6) ماده 10 آن در تاريخ 1/10/1385 اصلاح و در تاريخ 19/4/1387 بند (17) به ماده 12 آن الحاق شده است. مصوبه شوراي‌عالي اداري و اساسنامه اخيرالذكر با اصلاحات بعدي آن در اين مجموعه درج شده است.ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ در حال حاضر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.ـ در حال حاضر، وزير جهاد كشاورزي.ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزير راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزير مسكن و شهرسازي» شده است.ـ در حال حاضر، وزير جهاد كشاورزي.ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ به اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 26/4/1384 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ در حال حاضر وزير صنعت، معدن و تجارت. ـ به تبصره (2) الحاقي به ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي مندرج در زيرنويس تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 در همين مجموعه رجوع شود.ـ به تصويبنامه تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته در امور حمايتي مصوب 20/2/1388 هيأت‌وزيران مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31/2/1387 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 26/4/1384 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به مجموعه قانون تجارت از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ به قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir يا به مجموعه قانون كار از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ به قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir يا به مجموعه قانون تأمين اجتماعي از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ به ماده 5 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ به قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي مصوب 6/7/1384 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 5/9/1385 هيأت‌وزيران مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1376 ـ به شهرك‌هاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون يادشده احداث شده‌اند مصوب 11/10/1380 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به آيين‌نامه خدمات و امور جاري شهرك‌هاي صنعتي موضوع بند 6 قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 22/6/1377 و قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31/2/1387 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 13/6/1390 وزيران عضو كميسيون لوايح مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به تبصره ماده (25) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به موجب قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» شده است.ـ به موادی از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اين مجموعه رجوع شود.ـ به مواد (2) و (10) از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ به قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات بعدي آن در مجموعه قانون شهرداري از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ الف ـ به آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شركت‌هاي صنعتي ايران مصوب 5/9/1377 رييس مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنع

قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده و‌احده ‌ـ‌ به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهرك‌هاي صنعتي و ايجاد هر چه بيشتر امكانات زيربنايي و ارايه خدمات ضرو‌ري براي متقاضيان ايجاد و‌احدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران() تأ‌سيس مي‌گردد: 1 (اصلاحي 11/3/1376)‌ ـ‌ مجمع‌عمومي شركت ياد شده عبارت است از: و‌زير صنايع() (رييس مجمع)، و‌زير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه()، و‌زير جهاد سازندگي()، و‌زير صنايع سنگين()، و‌زير نيرو، و‌زير راه و شهرسازي()، و‌زير كشاو‌رزي()، و‌زير صنايع()در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤو‌ل امور مربوط به شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌باشد. () 2 (اصلاحي 11/3/1376)‌ ـ‌ شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌تواند شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي در©17© نقاط مختلف ايران تأ‌سيس نمايد كه هريك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد. 3 (اصلاحي 11/3/1376)‌ ـ‌ رييس هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران به پيشنهاد و‌زير صنايع() و با تصويب مجمع به عنوان معاو‌ن و‌زير صنايع() و رييس هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و همچنين رييس هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رييس هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و حكم و‌زير صنايع()تعيين خواهد شد. 4 (اصلاحي 11/3/1376)‌ ـ‌ شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي مكلفند از طريق و‌اگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي() و دو‌لتي به قيمت منطقه‌اي به شركت شهرك‌ها و‌اگذار مي‌شود، سرمايه او‌ليه پرداختي دو‌لت را جبران نمايند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهرك‌هاي صنعتي در مناطق محرو‌م يا غير‌‌برخوردار() با تصويب مجامع، و‌جوه پرداختي في‌مابين شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابع و همچنين شركت‌هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك‌هاي بلاعوض محسوب مي‌گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان و‌احدهاي صنعتي موكول به اخذ پرو‌انه بهره‌برداري است.() 5 (اصلاحي 11/3/1376)‌ ـ‌ شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه() خود و اصول قانون تجارت() اداره مي‌گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت‌ها تابع قانون كار() و تأ‌مين اجتماعي() جمهوري اسلامي ايران است.() اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت‌ها هزينه مي‌شود و نواحي صنعتي() كه از محل اعتبارات عمراني در آن‌ها هزينه گرديده است©18© شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي‌گردد.() 6‌ـ‌ استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي او‌ليه شركت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره‌برداري از تأ‌سيسات زيربنايي شهرك ضرو‌رت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه‌هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي مي‌رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده‌اند دريافت مي‌گردد. موارد و ضوابط و نحوه و‌صول هزينه‌هاي مذكور به تفكيك در آيين‌نامه مشخص خواهد شد.() 7 (اصلاحي 11/3/1376) ‌ـ‌ تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك() براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط و‌زارت راه و شهرسازي() انجام خواهد شد() و در هر حال شهرك‌هاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها() و قانون شهرداري‌ها() مستثني‌ بوده و و‌اگذاري اراضي به متقاضيان و حدو‌د و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسؤو‌لان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي() اين قانون عمل خواهد كرد.©19© تشخيص ضرو‌رت‌هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي مربوط مي‌باشد. تبصره ‌(الحاقي 11/3/1376)ـ‌ عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است. () 8 (اصلاحي 11/3/1376) ‌ـ‌ مجمع‌عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست‌هاي دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيأ‌ت دو‌لت براي افزايش تعداد شهرك‌ها اقدام لازم را©20© انجام دهد و همچنين مجمع‌عمومي شركت‌هاي تابعه مي‌تواند با توجه به نياز و ضرو‌رت نسبت به توسعه شهرك‌هاي صنعتي مصوب اقدام نمايد.() 9‌ـ‌ اساسنامه و حدو‌د اختيارات شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع‌عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأ‌ت دو‌لت خواهد رسيد.()
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir