از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 ماده 18 ـ در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاه‌ها از طريق ديگر به جز انتقال يك يا برخي از آن‌ها به‌ نقاط مناسب امكان‌پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد سازمان‌حفاظت محيط‌زيست با همكاري وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور را به نقاط مناسب (‌ترجيحاً‌ شهرك‌ها و قطب‌هاي صنعتي) تهيه و به هيأت وزيران ارايه مي‌نمايد. دولت در صورت صلاحديد و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود. ماده 19 ـ قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي و نيروگاه‌ها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 10درصد از فضاي شهرك‌ها و يا مجموعه ‌فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي‌باشد. وزارتخانه‌هاي صنعتي موظف به‌ نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي‌باشند. ماده 25 ـ ... تبصره ـ نقشه‌هاي شهرها، شهرك‌هاي مسكوني، قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و ‌مقررات حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir