قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي

ـ  قانون مذكور در اين مجموعه درج شده است.ـ  آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي در تاريخ 5/9/1385 در هيأت وزيران تصويب و در اين مجموعه درج شده است.ـ  به موجب قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «وزارت صنايع و معادن» به عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تغيير يافت.

قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي مصوب 6/7/1384 ماده واحده ـ كليه نواحي صنعتي ايجاد شده توسط وزارت جهاد كشاورزي از تاريخ تصويب اين قانون مشمول قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1362/12/7 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن() و ساير قوانين و مقررات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي مي‌شوند و از امتيازات مقرر در آن‌ها برخوردار مي‌گردند. نواحي صنعتي جديد به پيشنهاد شركت‌هاي فرعي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران (شركت‌هاي استاني) و يا سازمان جهاد كشاورزي استان با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، توسط شركت‌هاي مزبور ايجاد مي‌شوند. تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود اساسنامه شركت‌هاي فرعي (استاني) را به گونه‌اي اصلاح نمايد كه رييس سازمان جهاد كشاورزي استان يكي از اعضاي هيأت‌مديره شركت فرعي (استاني) مزبور باشد. آِيين‌نامه اجرايي() اين قانون ظرف مدت چهار ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت() و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir