ايجاد شهرك صنعتي در آرادان

ايجاد شهرك صنعتي در آرادان مصوب 23/3/1386 هيأت وزيران سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهرك صنعتي در آرادان اقدام نمايد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir