از طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك

ـ  تصويبنامه مذكور به موجب تصويبنامه ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي مصوب 18/3/1390 هيأت‌وزيران مندرج در اين مجموعه صريحاٌ لغو شده است.ـ  تصويبنامه ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع مصوب 15/12/1378 به موجب تصويبنامه ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي مصوب 18/3/1390 هيأت‌وزيران مندرج در اين مجموعه صريحاٌ لغو شده است. براي ملاحظه تصويبنامه منسوخه به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتيwww.dotic.ir مراجعه نماييد.ـ  تصويبنامه ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع مصوب 15/12/1378 به موجب تصويبنامه ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي مصوب 18/3/1390 هيأت‌وزيران مندرج در اين مجموعه صريحاٌ لغو شده است. براي ملاحظه تصويبنامه منسوخه به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتيwww.dotic.ir مراجعه نماييد. ـ ماده20 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374: كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي و آهك‌پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم‌هاي احتراقي مناسب قابل‌دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند. ‌تبصره ـ وزارت نفت موظف است در برنامه‌ريزي گازرساني و سوخت‌رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و‌كارگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد. ـ ماده20 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374: كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي و آهك‌پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم‌هاي احتراقي مناسب قابل‌دسترسي به نحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد، هستند. ‌تبصره ـ وزارت نفت موظف است در برنامه‌ريزي گازرساني و سوخت‌رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و‌كارگاه‌ها و كوره‌هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.ـ  در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

از طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك مصوب 11/6/1386 هيأت‌وزيران ماده 5 ـ احداث صنايع و واحدهاي توليدي در شهر اراك و پيرامون آن طبق نقشه پيوست كه به تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست و استانداري مركزي رسيده است، محدود به صنايع كدهاي «الف» و «ب» ضوابط استقرار صنايع موضوع تصويبنامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 هيأت‌وزيران() و صنايع پاك و پيشرفته (الكترونيك، الكترومكانيك، سيستم‌هاي اتوماسيون، صنايع هوا و فضا و سيستم‌هاي ليزر) مي‌باشد. تبصره 1ـ صنايع كد (ج) ضوابط استقرار صنايع() به شرط استقرار در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي مصوب دولت، مستثني مي‌باشد. تبصره 2 ـ براي صنايع موضوع اين ماده استاندارد درجه يك آلودگي هوا مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 3 (الحاقي 16/3/1389) ـ توسعه، تغيير خط توليد و افزايش ظرفيت صنايع موجود در محدوده موضوع اين ماده و با رعايت مفاد آن به تشخيص اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان و تصويب كميته ماده (4) ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع (موضوع تصويبنامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378() ) امكان‌پذير مي‌باشد. ماده 8 ـ كليه كارخانجات، كارگاه‌ها، شهرك‌هاي صنعتي و كوره‌هاي آجرپزي صنعتي مستقر در نقشه©112© موضوع ماده يك، طبق ماده (20) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374() ـ مكلفند ظرف (3) سال نسبت به گازسوز نمودن فرآيندهاي احتراقي واحد خود اقدام نمايند. تبصره 1ـ شركت ملي گاز ايران مكلف است حسب تبصره ذيل ماده (20) قانون يادشده()حداكثر تا يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تكميل شبكه گازرساني به مناطق صنعتي داخل نقشه موضوع ماده(5) اقدام نمايد. تبصره 2ـ سازمان صنايع و معادن استان() با همكاري اداره كل حفاظت محيط ‌زيست استان نسبت به تغيير فرآيند كوره‌هاي آجرپزي از سنتي به صنعتي و انتقال به محل مناسب مورد تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست اقدام نمايند. استانداري استان مركزي همكاري لازم را در اين خصوص به عمل خواهد آورد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir