از ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

ـ ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و لازم‌الاجرا تا پايان سال 1394): دستگاه اجرايي ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ‌بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.ـ  لازم به ذكر است در اين قسمت صرفاً بخشي از جدول كه ‌ارتباط با موضوع مجموعه دارد درج شده است.

از ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب 20/12/1392 شوراي‌عالي فناوري اطلاعات ماده 1 ـ تعاريف: در اين مصوبه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي‌روند: ... 4.كميسيون: كميسيون توسعه دولت الكترونيكي. 6.دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري .() 7.خوشه‌هاي خدمت: دسته‌بندي خدمات مرتبط و هم‌سنخ دولت در 14 دسته براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي متولي خدمات. ماده 5 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند، كارگروه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه را به منظور ايجاد هماهنگي در برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الكترونيكي و اجراي كليه مصوبات مربوط به توسعه دولت الكترونيكي و كميسيون ايجاد كنند. الف) اعضاي كارگروه: 1. رييس دستگاه (رييس) 2. بالاترين مقام فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه يا عناوين مشابه (دبير) 3. معاون توسعه مديريت و پشتيباني دستگاه يا عناوين مشابه 4. يكي از معاونان تخصصي دستگاه به پيشنهاد رييس دستگاه 5. دو نفر صاحب‌نظر در حوزه فناوري اطلاعات و بهبود فرآيندها به تشخيص رييس دستگاه 6. مسؤول روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاه يا عناوين مشابه پيوست الف ـ كارگروه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي 10. اعضاي كارگروه‌ها را نمايندگان دستگاه‌هاي همكار در هر خوشه خدمت تشكيل مي‌دهند. فهرست دستگاه‌هاي همكار در هر يك از خوشه‌هاي خدمات در جدول زير آمده است()
رديف نام خوشه خدمت دستگاه متولي خوشه دستگاه‌هاي همكار
۱ صنعت و تجارت   شركت صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir