سال انتشار: 1394
مجموعه قوانين و مقررات صدا و سيما

سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 1032
قیمت روی جلد: 470000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 505-3-0-1-2
شابک: 9786007434260
شماره کتابخانه: 3803166
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir