سال انتشار: 1393
قانون مدني (سارع) « نوع چهارم ـ چاپ سوم ـ جيبي»

سال انتشار: 1393
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 6
تعداد صفحه: 182
قیمت روی جلد: 55000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 701-4-0-3-2
شابک: 9786007434093
شماره کتابخانه: 3525747
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir