سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب 7/3/1380 مقام معظم رهبري 1- ايجاد، ساماندهي و نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني. 2- توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات و اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويت‌ها و مصالح ملي. 3- ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز. 4- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي. 5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به‌ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرايم سازمان‌يافته الكترونيكي. 6- توسعه فنآوري اطلاعات (به‌ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در‌خصوص آثار تحولات فنآوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه. 7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir