سياست‌هاي كلي صنعت

سياست‌هاي كلي صنعت مصوب 29/9/1391 مقام معظم رهبري 1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي ‌و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با: - دستيابي به رشد مطلوب سرمايه‌گذاري صنعتي - انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش محور - ارتقاي منزلت كار، تلاش و كارآفريني. 2- افزايش توان رقابت‌پذيري صنعت ملي، بر اساس: - گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي - رعايت اندازه اقتصادي بنگاه‌ها - لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور. 3- افزايش بهره‌وري عوامل توليد به‌ويژه نيروي كار و سرمايه. 4- ارتقاي سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و راهبردي، با: - گسترش تحقيق و توسعه - ايجاد قدرت طراحي - تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور - تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان - بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت‌هاي جديد نسبي و رقابتي. 5- توسعه تشكل‌هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم‌سازي‌ها با نهادينه‌سازي داوري‌هاي تخصصي و حرفه‌اي. 6- انسجام و تعادل منطقه‌اي در كشور، از طريق: حمايت و ايجاد زير‌ساخت‌ها و زير‌بناها و برقراري مشوق‌هاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي. 7- رشد مستمر صادرات كالا و خدمات صنعتي كشور، با: - ارتقاي كيفيت كالاها - شناسايي و تحصيل بازار - حمايت‌هاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي. 8- گسترش صنايع دستي به ويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره‌گيري از صنعت گردشگري. 9- ايجاد خوشه‌هاي صنعتي، از طريق: تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم‌افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir