سياست‌هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي

سياست‌هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي مصوب 29/9/1391 مقام معظم رهبري 1- توسعه و تعميق فرهنگ خودباوري، خودكفايي، نوآوري و خلاقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعي و امنيتي. 2- ترويج نهضت نرم‌افزاري، توليد و توسعه علوم و فناوري و تحقيقات دفاعي و امنيتي و حركت در مرزهاي دانش با تأكيد بر بومي‌سازي و روزآمدي. 3- دستيابي به فناوري‌هاي برتر مورد نياز دفاعي و امنيتي حال و آينده با تأكيد بر نوآوري و پشتيباني از توسعه آنها. 4- تأكيد بر خودكفايي كشور در سامانه‌ها، كالاها و خدمات اولويت‌دار دفاعي و امنيتي توأم با بهسازي تجهيزات موجود و افزايش قابليت و كارآيي آن. 5- ممنوعيت تأمين نيازهاي دفاعي و امنيتي از خارج كشور مگر در حد ضرورت و حتي‌الامكان با رعايت ملاحظات زير: - با اولويت انتقال فناوري. - تأمين آموزش و پشتيباني. - تأمين از منابع متنوع. 6- برون‌سپاري و جلب مشاركت ساير بخش‌ها اعم از دولتي و غيردولتي در تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي. 7- جذب، توانمندسازي و به كارگيري نيروهاي مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمينه‌هاي رشد و تقويت آنان براي ارتقاي قابليت‌هاي توسعه فناوري‌هاي دفاعي و امنيتي مورد نياز كشور. 8- برقراري ارتباط و همكاري با ديگر كشورها در زمينه‌هاي علمي، توليدي و تجاري كالاها و خدمات دفاعي و امنيتي براي دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلي خودكفايي دفاعي و امنيتي. 9- مقرون به صرفه‌سازي مسير توسعه صنايع و فناوري‌هاي دفاعي و امنيتي كشور و ايجاد هم‌افزايي در فناوري‌هاي مورد نياز.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir