از قانون ديوان محاسبات كشور

از قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع ‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازات‌هاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir