از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

-  تعيين مجازات در خصوص مشمولين قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد با توجه به ماده 9 قانون مزبور و يا برخي قوانين خاص، صورت مي‌پذيرد.

از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 ماده 21- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان ‌مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره - كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان ‌قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند. ماده 86 - مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود. ()
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir