از قانون استخدامي وزارت اطلاعات

از قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374 ماده 83 - هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحات بعدي آن‌ها در وزارتخانه ‌تشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگي مي‌نمايند.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir