از قانون ماليات بر ارزش افزوده

- قانون مذكور كه ابتدا به مدت پنج سال به‌صورت آزمايشي تصويب شده بود تاكنون چندين بار تمديد شده و در نهايت به موجب تبصره 21 قانون بودجه سال 1397 كل كشور تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال 1397 تمديد گرديده است.-  قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394، اصلاحاتي در قانون فوق به‌عمل آورده از جمله اينكه «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» را جايگزين «هيأت‌عالي انتظامي» جهت رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي نموده است. به ماده 266 (اصلاحي 31/4/1394) قانون ماليات‌هاي مستقيم مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد.

از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي() ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380() خواهد بود. اجراي اين ماده مانع از اعمال اختيارات رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir