از قانون نظارت بر رفتار قضات

از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يك‌ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌شود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir