از آيين‌نامه قانون ثبت املاك

-  آيين‌نامه مذكور در سال 1317 به تصويب وزير دادگستري رسيده ولي تاريخ دقيق آن به دست نيامد، اصلاحات سال 1380 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده است.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.

از آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي() ماده 15 ـ در مورد املاكي كه قبلاً درخواست ثبت شده و تعيين حدود به‌عمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت به اعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن مي‌توان در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نمود. ماده 69 ـ درصورتي‌كه مالك و نماينده او غائب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت‌مجلس ضميمه قيد و به نمونه (امضاء) حاضرين برسد نمايندگاني كه برخلاف حقيقت به بهانه غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداري() جلب خواهد شد. ماده 84 (اصلاحي 8/11/1380) ـ نمايندگان مُحَدِّدْ بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورت‌مجلس تعيين حدود صورت‌مجلس مزبور را با پرونده‌هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش‌نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد. ماده 104 (اصلاحي 1323) ـ در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين ملك سند معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر©106© املاك زير ثبت ملك، به طريق آتي ثبت مي‌شود: ....... 3ـ هرگاه نسبت به هر يك از دو قسمت املاك بالا انتقالاتي به‌طور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود به‏وفق معمول سابق خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت و فسخ و فك را نيز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و به همين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه به عين ملك مزبور در دفتر املاك به ترتيب تاريخ، زير يكديگر ثبت خواهد شد. در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوص كه براي اين كار تهيه شده نوشته و به ‏دفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال مي‌دارد خلاصه مذكور علاوه بر امضاء متعاملين بايد به امضاء سردفتر و نماينده ثبت «چنانچه نماينده داشته باشد» رسيده باشد مسؤول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً به‌‏طوري كه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده و به امضاء مدير ثبت برساند. در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل‌شده و آگهي فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود. متصديان مربوطه ثبت املاك مكلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفترخانه در ظرف 24 ساعت آن را در دفتر املاك ثبت نموده و در پرونده مربوطه بايگاني نمايند و چنانچه خلاصه معامله داراي نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضيحات لازمه را بخواهند تسامح و تأخير و يا غفلت در اجراي اين دستور مستلزم تعقيب اداري و كيفر خواهد بود. .......
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir