از آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور

-  الف- به موجب تبصره 4 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي مي‌باشد. ب- اين آيين نامه اجرايي در جلسه مشترك كميسيون‌هاي ‌آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.- موادي از قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14:(*1) ماده 2- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غيرانتفاعي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اعم از‌داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت‌معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه‌هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين ‌ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غيرآموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (‌صلاحيت علمي و توانايي ‌جسمي و رواني)، به قرار ذيل است: 1 - اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2 -التزام عملي به احكام اسلام 3 -اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق. 5 - عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا‌ مي‌شود مگر آن كه توبه ايشان احراز شود. 6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر 7 - عدم اعتياد به مواد مخدر. ........ تبصره 3 - تشخيص بند 5 ضوابط عمومي به‌عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به‌عهده هيأت‌عالي گزينش مي‌باشد. ماده 17 - وزارت اطلاعات و كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي، سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي ‌مسلح مكلفند در رابطه با گزينش افراد همكاري‌هاي لازم را با هيأت‌عالي و هيأت مركزي گزينش اعمال و اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت 2‌ ماه با رعايت قوانين و مقررات با طبقه‌بندي مربوطه در اختيار قرار دهند. *1-  به موجب قانون «تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي» مصوب 9/2/1375 قانون مذكور به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي تسري داده شده است.-  به پاورقي قبلي رجوع شود.

از آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور() مصوب 25/5/1377 ماده 1 - در اين آيين‌نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد: .... ب - «‌هيأت» به جاي هيأت مركزي گزينش ج - «‌هسته» به جاي هسته گزينش ... ماده 50 – هيأت‌ها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سياسي (‌تبصره 3 ماده 2) مشمولين ماده (2) قانون گزينش() از وزارت اطلاعات و ساير مراجع‌ ذي‌ربط حسب مورد اقدام©128© نمايند و وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزينش() نيز موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه در خصوص ‌موارد درخواستي، كتباً به همراه مدارك (‌در حد مقدور) اعلام‌نظر نمايند در غير اين ‌صورت هيأت يا هسته مي‌توانند اقدام نمايند. بديهي است در‌صورت دريافت نظر مراجع مذكور تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي، مراتب توسط هيأت يا هسته ترتيب اثر داده خواهد شد. تبصره 1 - در مواردي كه نظر مراجع فوق‌الذكر پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي واصل گردد و حكم قطعي رسمي صادر شده باشد، مورد‌ جهت رسيدگي به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد. ...
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir