از اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران

-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي‌باشد.

از اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران مصوب 30/1/1383 هيأت‌وزيران ماده 26 ـ مدير عامل بالاخص داراي و‌ظايف و اختيارات زير مي‌باشد©186©: 1ـ ارتقاء و اعطاي پاداش، اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين عزل و نصب و اخراج طبق قوانين و مقررات مربوط. ...... 5ـ دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آيين‌نامه استخدامي() و ارجاع پرو‌نده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتي‌كه تخلف جنبه جزايي داشته باشد. .........
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir