از اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

از اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب 14/10/1390 هيأت‌وزيران ماده 6 ‏- شوراي‌عالي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود©187© كه چهار نفر عضو اصلي آن و دو نفر عضو علي‌البدل از بين اعضاي جامعه و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و سه نفر عضو اصلي ديگر به ترتيب زير انتخاب خواهند شد: 1- نماينده منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي 2- نماينده منتخب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 3- نماينده منتخب رييس سازمان حسابرسي ..... ماده 7 ‏- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي‌عالي به‌شرح زير است: ..... 2 - ‏نداشتن محكوميت از طرف هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذكور در اين اساسنامه©188©. .....
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir