از قانون آيين دادرسي كيفري

‌ـ ‌ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون 1/4/1394 مي‌باشد.‌ـ‌ قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 8/7/1393 با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجراء است.

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با الحاقات بعدي (آزمايشي به مدت سه سال) () تبصره ماده 29 - كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست. تبصره 2 ماده 603 (الحاقي 8/7/1393) ()- كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست. ماده 611 ـ يگان‌هاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند. تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل©195© دهند.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir