سال انتشار: 1395
قانون اساسي لبنان «چاپ دوم - ویرایش اول - 1394»

فهرست مندرجات؛ ترجمه قانون اساسی لبنان؛ متن فرانسوی.

معرفی: پیشگفتار چاپ دوم (ويرايش اول) آنچه از نظر می‌گذرد قانون اساسی کشور لبنان می‌باشد که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور پس از بازبینی و ویرایش دوباره توسط امور توافق‌های بین‌المللی تجدید چاپ نموده است. متن سابق در زمستان 1380 از روی متن فرانسوی آن ترجمه و چاپ شده بود، اما ویرایش مجدد آن برای چاپ جدید الزامی می‌نمود که، با توجه به اسناد و مدارک موجود قابل دسترسی برای این معاونت، نسبت به این مهم اقدام گردید. به‌منظور تسهیل در امر تحقیق و پژوهش، هر دو متن، اعم از متن اصلی و ترجمه آن، در یک مجلد گنجانده شده است تا پژوهشگران بتوانند به نحو احسن و به روش تطبیقی از هر دو متن استفاده کنند. شایان ذکر است که، مزید اطلاع بیشتر پژوهشگران و محققان، کلیۀ متون اصلاحی یا منسوخه نیز در پاورقی آمده است. امید است یکایک عزیزان و خوانندگان با بیان و ارایۀ نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خویش ما را در ادامۀ راه یاری فرمایند. الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: 29
ماه انتشار: 29
تعداد صفحه: 104
قیمت روی جلد: 50000
قیمت نسخه اینترنتی: 16000
تعداد چاپ: 500
گواهینامه: قانون اساسي لبنان: مشتمل بر فهرست مندرجات؛ ترجمه قانون اساسي لبنان؛ متن فرانسوي/ معاونت حقوقي رياست جمهوري، امور توافق هاي بين المللي. (ويراست 1). تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1395. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا قانون اساسي - لبنان ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار 1395 8ي/ 207KMp 5692023/342 كتابخانه ملي ايران : 4244150
شماره پرونده: 1900-1-20-1-2
شابک: 978-600-7434-53-6
شماره کتابخانه: 4244150
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir