آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي

‌ـ ‌ آيين‌نامه مزبور به شماره 46156/ت50411ك مورخ 29/4/1393 ابلاغ شده است.

آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي() مصوب 20/12/1392 وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌روند: الف- شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي. ب- منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه به موجب قانون تأسيس شده و يا مي‌شوند. ج- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي. د- متقاضي: شخص حقوقي دولتي كه ايجاد منطقه را درخواست مي‌كند. هـ - طرح توجيهي (مطالعات اوليه): شامل مطالعات پايه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي، تاريخي و فرهنگي به همراه برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي و نحوه تأمين منابع مالي موردنياز به همراه برنامه زمان‌بندي و تأثير عملكرد منطقه بر اقتصاد محلي و ملي با توجه به بازار كشورهاي هدف براي تهيه مواد اوليه و صادرات كالاهاي ساخته شده و تأثير آن بر شاخص‌ها و استانداردهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي. و- طرح جامع: طرح بلندمدتي كه در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، فرهنگي، آموزشي، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي منطقه، خطوط كلي ارتباطي و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق، نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي تبيين مي‌شود. اين طرح در تطبيق با طرح‌هاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري تهيه مي‌شود. ز- زيرساخت‌ها: مجموع امكانات و پيش‌نيازهاي ضروري و لازم جهت ايجاد و تأسيس منطقه متناسب با موقعيت جغرافيايي محدوده موردنظر در بخش‌هاي حمل‌ونقل (هوايي، زميني و دريايي)، انرژي و ارتباطات و فنآوري اطلاعات. ح- محدوده منطقه: محدوده جغرافيايي كه تحت حاكميت قوانين و مقررات منطقه قرار مي‌گيرد. ماده2ـ فرآيند بررسي ايجاد هر منطقه شامل مراحل و تشريفات زير مي‌باشد: الف- ارايه طرح توجيهي به همراه نقشه جانمايي و ساير اسناد و مدارك مربوط توسط متقاضي به دبيرخانه. ب- ارايه موافقت بدون قيد و شرط دستگاه‌هاي اجرايي تأمين‌كننده خدمات زيرساختي و ساير مراجع ذي‌ربط قانوني. ج- بررسي مدارك و طرح توجيهي ارايه شده توسط دبيرخانه. د- ارايه گزارش نهايي ارزيابي ايجاد منطقه به دبير شورا. هـ - طرح ايجاد منطقه در شورا برحسب تصميم دبير شورا. و- تنظيم و تقديم لايحه ايجاد منطقه جهت سير مراحل قانوني تصويب. ماده3ـ وجود اراضي مناسب جهت تأسيس منطقه يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي تأسيس اين مناطق است. جانمايي محدوده منطقه بايد به نحوي باشد تا باتوجه به اهداف تأسيس منطقه، شرايط طبيعي و امكانات بالقوه و بالفعل موردنياز را دارا باشد. تبصره1ـ حداقل ميزان ‌مساحت موردنياز با توجه به طرح توجيهي و كاربري اراضي تعيين خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضي محدوده پيشنهادي بدون معارض باشد. تبصره2ـ سازمان منطقه مكلف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهيه و ارايه طرح جامع اقدام نمايد. ماده4ـ متقاضيان تأسيس منطقه مكلفند درخواست خود را همراه با مدارك و مستندات موردنياز به شرح زير به دبيرخانه تسليم نمايند: 1ـ ارايه تقاضاي بالاترين مقام دستگاه همراه با طرح توجيهي. 2ـ نقشه جانمايي (كاداستر) محدوده پيشنهادي و موقعيت جغرافيايي (جهات چهارگانه و موقعيت نسبت به شهرهاي اطراف و غيره) 3ـ وضعيت شبكه‌هاي زيربنايي شامل: الف- آب (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط). ب- برق (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط). ج- زيرساخت‌هاي موردنياز ارتباطات و فنآوري اطلاعات (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط). د- شبكه‌هاي مواصلاتي (زميني، دريايي و هوايي). هـ - انرژي (موافقت غيرمشروط دستگاه ذي‌ربط). 4ـ نظر مساعد استانداري و تعهد براي حمايت از منطقه. 5- اعلام وضعيت اراضي محدوده پيشنهادي اعم از مالكيت دولتي و غيردولتي. 6- نظر مساعد ستاد كل نيروهاي مسلح. 7- تطبيق جغرافيايي محدوده منطقه پيشنهادي با محدوده‌هاي مصوب در تقسيمات كشوري. تبصره- چنانچه مدارك و مستندات درخواستي ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروري باشد، مهلتي جهت رفع نقص به متقاضي داده خواهد شد. چنانچه متقاضي ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نكند، بررسي درخواست از دستور كار دبيرخانه خارج خواهد شد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir